Э-Газарчин Дээд Сургуулийн вэб сайт

 

Магистр ба бакалаврын Дипломын хавтасны загвар

 

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Е-Газарчин сургууль

 

 

 

 

Сумъяажавын Түмэнтөгс

 

 

 

 

Аялал жуулчлалын байгууллагын

 бүтээгдэхүүний чанарын менежментийг

сайжруулах нь

/Гарьд тур ХХК-ийн жишээн дээр/

 

Бакалаврын зэрэг горилсон дипломын ажил

 

Мэргэжлийн индекс: N

 

 

 

            Э.Ш.Удирдагч:                                     Е-Газарчин сургуулийн

                                                                            багш магистр Д.Эрдэнэчимэг

 

 

            Албан ёсны шүүмжлэгч:                           Е-Газарчин сургуулийн

                                                                                    багш профессор Т.Хасгиа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар 2014 он

 

 

 

Е-Газарчин сургуулийн захирлын

2014 оны ... сарын .. -ний өдрийн

... тоот тушаалын Хавсралт №2

 

Магистрын дипломын ажлын

бүтэц, агуулгын тухай

 

            Магистрын дипломын ажил нь цаашид судалгаагаа үргэлжлүүлж докторын зэрэг хамгаалах диссертацийн урьдал болох учраас энэ ажилд бэлтгэх нэг шат болно гэж үзэж докторын ажлын диссертацийн бүтэц, агуулгын загварыг харгалзан үзсэн байх ёстой юм.

            Бүтэц нь удиртгал, 2-3 бүлэг, хавсралт, зураг, схем, дүгнэлт, ном зүй гэсэн үндсэн хэсэгтэй байна.

Удиртгал нь дараах агуулгатай болно.

1.    Сэдвийн нэн чухал болох нь

2.    Сэдвийн объект

3.    Сэдвийн судлагдуун /предмет/

4.    Судалгааны эх сурвалж

5.    Онол арга зүйн үндэс

6.    Сэдэвт ажлын шинэлэг тал

7.    Судалгааны ажлын зорилго, зорилт

8.    Судалгааны арга

9.    Судалгааны таамаглал

10. Хамгаалалтад оруулах санаа

11. Сэдвийн судлагдсан байдал

12. Судалгааны ажлыг хэлэлцүүлсэн байдал

13. Судалгааны ажлын ач холбогдол

            I бүлэгтээ

Сэдвийн талаар, одоо ямар байдалтай байна. Энэ талаар судласан хүмүүсийн санал дүгнэлтийн талаар зохиогч ямар саналтай байгаагаа, цаашид яамаар байна гэсэн санаагаа гаргана.

            II бүлэгтээ

Хийсэн туршилт, ажиглалт, юу байна? Яаж зохион байгуулмаар байна, таамаглал хэрхэн батлагдав гэсэн жинхэнэ хийсэн судалгааны талаар бичнэ.

            Дүгнэлт

Санаагаа товч бичнэ. 4-5 зүйлтэйгээр байвал зохимжтой.

            Хавсралтад:

Зураг, схем, санал болгож буй журам, дүрмийн төслөө бичнэ.

            Ном зүйн жишээ:

Яг өөрийн ашигласан ном, өгүүллээ зохиогчийн нэрийн цагаан толгойн дэс дараагаар зөв байрлуулна. Жишээ нь: Алтангэрэл.Б "Аялал жуулчлалын бааз байгуулсан нь",  УБ. 2008

 

 

 

Е-Газарчин сургуулийн захирлын

2011 оны ... сарын .. -ний өдрийн

... тоот тушаалын Хавсралт №3

 

 

Магистрын зэргийн диплом хамгаалалтын хурлын горимыг БШУЯамны сайдын 2007 оны 06-р сарын 07-ны өдрийн 187-р тушаал ёсоор дараах дараалалтай явуулна. Үүнд:

 

Нэг.

-       Зөвлөлийн хуралдааныг гишүүдийн 75 ба түүнээс дээш хувийн ирцтэйгээр явуулна

-       Зөвлөлийн хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүнийг эзгүйд зөвлөлийн орлогч дарга удирдана.

-       Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд зөвлөлийн даргын шийдвэрээр аль нэг гишүүнийг түр хугацаагаар нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгүүлэхээр томилно.

-       Зөвлөлийн дарга, орлогч дарга хоёул эзгүйд зөвлөлийн хуралдаан хийгүй.

-       Зөвлөлийн хуралдааныг дор дурьдсан дарааллаар зохион байгуулна. Үүнд:

-       Хуралдааныг зөвлөлийн дарга нээж, хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах

-       Горилогчийн талаар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад танилцуулах

-       Горилогч магистрын ажлынхаа үндсэн үр дүнг товч илтгэх

-       Шүүмжлэгчийн санал дүгнэлтийг сонсох

-       Зөвлөлийн гишүүд болон хуралдаанд оролцогчид горилогчид асуулт тавьж, хариулт авах мэтгэлцэх,

-       Зөвлөлийн гишүүд магистрын ажлын талаар дүгнэлтээ хэлэх

-       Тооллогын комиссыг сонгон батлах

-       Тооллогын комиссоос гишүүдэд саналын хуудас тарааж санал хураах

-       Тооллогын комисс нууц санал хураалтын дүнг танилцуулж саналаа гаргах

-       Тооллогын комиссын саналыг үндэслэн горилогчийн магистрын ажлын талаарх дүгнэлтийг батласан шийдвэр гаргах

-       Зөвлөлийн дарга хуралдааныг хааж үг хэлэх

-       Горилогчийн ажил зөвлөлийн хуралдаанд оролцогчдын 75-с доошгүй хувийн эерэг санал авсан тохиолдолд уг ажлыг хамгаалсанд тооцно.

-       Зөвлөлийн хуралдаанд оролцолгүйгээр урьдчилж санал өгөх, хуралдаанд суусан боловч хуралдаан дуусахаас өмнө гарсан гишүүн урьдчилж санал өгөхийг тус тус хориглоно.

 

 

Магистрын зэрэг хамгаалахад зөвлөлийн гишүүдээс өгөх саналын хуудас

...............................................................................................................

Түшиглэсэн сургууль, хамгаалуулах зөвлөлийн нэр очино. ....................................

 

 

Саналын хуудас

 

Горилогчийн овог, нэр

 

 

Магистрын ажилд өгөх саналын хувилбар

 

Тайлбар:

-       Өгөх саналын урьдах дугаарыг дугуйлна

-       Алийг нь ч дугуйлаагүй, Хоёуланг нь дугуйлсан хуудас хүчингүй

 

1.    Шаардлага хангасан

2.    Шаардлага хангаагүй

 

 

 

 

 

Е-Газарчин сургуулийн захирлын

2014 оны ... сарын .. -ний өдрийн

... тоот тушаалын Хавсралт №1

 

Е-Газарчин сургуулийг төгссөж буй оюутны

овог, нэр, зан байдлын тодорхойлолт

гаргах загвар

 

 

 

Тайлбар: Тодорхойлолтыг 10-р бичин 1хуудсанд багтаана.

 

20.. он                                                                                                                                              Улаанбаатар

 

1.     Овог, нэр, төрсөн он, сар, өдөр, суралцаж төгссөн дунд сургууль

2.     Манай сургуульд 20... -20... онд суралцаж төгсөв. Төлбөр төлсөн байдал (улс даасан, өөрөө төлсөн эсэх)

3.     Суралцах хугацаандаа хийсэн дадлага ..............

            .............. багц цагийн хичээл судлаж, голч дүн.............

            ................... эзэмшсэн гадаад хэл (бичнэ, ойлгоно, ярина) доогуур зурах

4.     Зан байдал, сэтгэл зүйн байдал (темперамент)

-        Ажил хэрэгч байдал

-        Хамт олны дунд нэр хүнд

-        Олон нийтийн ажилд оролцдог байдал

-        Урлаг спортын чадвар

-        Хувийн номын сантай эсэх

-        Өгсөн даалгавар биелүүлэх чадвар

-        Бусад онцлож хэлэх зүйл

5.     Гэр бүлийн байдал

6.     Эзэмшсэн мэргэжлийн дагуу ажиллах сонирхол

 

 

            Тодорхойлолтыг уншиж танилцсан гарын үсэг: ..........................

            Ангийн зөвлөх багш ....................................

            Тэнхмийн эрхлэгч...........................

            Сургалт эрхэлсэн дэд захирал ..............................

 

Вэб сайтад сэтгэгдэл үлдээхийн тулд та нэвтрэх хэрэгтэй
Илүү ихийг
Э-Газарчин Дээд Сургууль © 2011. Мэдээллийг ашиглахдаа сайтын нэрийг заавал дурдана.